WordPress 3.1.3 en galego

WordPress 3.1.3 en galego

Xa está dis­po­ñi­ble a ver­sión 3.1.3 do Word­Press en galego. É unha actu­a­li­za­ción de segu­ranza para todas as ver­sións ante­ri­o­res e inclúe as seguin­tes mello­ras e cor­rec­cións de seguranza:

 • Varios for­ta­le­ce­men­tos de segu­ranza, por Ale­xan­der Con­cha.
 • Endu­re­ce­mento das con­sul­tas de taxo­no­mías, por John Lamansky.
 • Pre­ven­ción do snif­fing de nomes de usuarios que non son auto­res usando redi­rec­ci­o­na­men­tos, por Veró­nica Vale­ros.
 • Cor­rec­cións de segu­ranza multimedia por Richard Lun­deen da Micro­soft, Jesse Ou da Micro­soft e Micro­soft Vul­ne­ra­bi­lity Rese­arch.
 • Mellora a segu­ranza na car­­ga de fichei­ros, en com­pu­ta­do­res con con­fi­gu­ra­cións de segu­ranza perigosas.
 • Lim­peza dos arqui­vos de impor­ta­ción, cando esta non termina.
 • Intro­duce pro­tec­ción con­tra “click­jac­king” en navegadores moder­nos, nas páxi­nas de admi­nis­tra­ción e inicio de sesión.

Con­sulte o rexistro de alte­ra­cións para máis detalles.

Descargue o Word­Press 3.1.3 ou actu­a­lice auto­ma­ti­ca­mente a par­tir do menú de actuali­za­cións, no panel do seu sitio.

WordPress 3.1.2 en galego

Xa está dispoñible a versión 3.1.2 do WordPress en galego, un lanzamento de seguranza para todas as versións anteriores.

WordPress 3.1.2 en galego

Esta versión corrixe unha vulnerabilidade que permitía a usuarios con perfil de colaborador publicar artigos indebidamente.

O problema foi descuberto por Andrew Nacin e Benjamin Balter, membros do noso equipo de seguranza.

Suxerimos que actualice á versión 3.1.2 inmediatamente, especialmente se está a permitir o rexistro de usuarios co perfil de colaborador ou se ten usuarios pouco fiables.

Esta versión tamén corrixe algúns bugs que perderan o barco da versión 3.1.1.

Descargue a versión 3.1.2 ou actualize automaticamente desde o menu Actualizacións do seu panel.

Nota: nesta nova versión incorporamos a tradución revisada por Lucas Vieites e adaptada ao corpus do Proxecto Trasno por Pablo Galdo.

WordPress 3.1.1 en galego

Esta é unha revisión de seguridade que corrixe case 30 problemas detectados na versión 3.1, incluíndo:

 • Seguridade reforzada nos envíos de ficheiros multimedia.
 • Melloras no desempeño.
 • Melloras no soporte a IIS6.
 • Correccións nas taxonomías e no PATHINFO (/index.php).
 • Correccións para varios casos extremos nos que as taxonomías producían problemas a algúns plugins.

WordPress 3.1.1 en galego
A versión 3.1.1 tamén corrixe tres problemas de seguridade descubertos por Jon Cave e Peter Westwood, desenvolvedores do equipo de seguridade do WordPress. A primeira corrección mellora a prevención contra o CSRF no envío de recursos multimedia, a segunda evita un crash do PHP en certos ambientes ao xestionar ligazóns maliciosas nos comentarios e a terceira analisa unha falla XSS.

Suxerimos que actualize á versión 3.1.1 inmediatamente. Baixe a versión 3.1.1 ou actualice automaticamente desde o menú Actualizacións do seu panel.