WordPress 3.1.3 en galego


Wordpress 3.1.3 en galego

Xa está dis­po­ñi­ble a ver­sión 3.1.3 do Word­Press en galego. É unha actu­a­li­za­ción de segu­ranza para todas as ver­sións ante­ri­o­res e inclúe as seguin­tes mello­ras e cor­rec­cións de seguranza:

  • Varios for­ta­le­ce­men­tos de segu­ranza, por Ale­xan­der Con­cha.
  • Endu­re­ce­mento das con­sul­tas de taxo­no­mías, por John Lamansky.
  • Pre­ven­ción do snif­fing de nomes de usuarios que non son auto­res usando redi­rec­ci­o­na­men­tos, por Veró­nica Vale­ros.
  • Cor­rec­cións de segu­ranza multimedia por Richard Lun­deen da Micro­soft, Jesse Ou da Micro­soft e Micro­soft Vul­ne­ra­bi­lity Rese­arch.
  • Mellora a segu­ranza na car­­ga de fichei­ros, en com­pu­ta­do­res con con­fi­gu­ra­cións de segu­ranza perigosas.
  • Lim­peza dos arqui­vos de impor­ta­ción, cando esta non termina.
  • Intro­duce pro­tec­ción con­tra “click­jac­king” en navegadores moder­nos, nas páxi­nas de admi­nis­tra­ción e inicio de sesión.

Con­sulte o rexistro de alte­ra­cións para máis detalles.

Descargue o Word­Press 3.1.3 ou actu­a­lice auto­ma­ti­ca­mente a par­tir do menú de actuali­za­cións, no panel do seu sitio.

Deixa unha resposta